เครือข่ายของเรา

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
สำนักปลัด
งานบริหารบุคคล
งานิติการ
ส่วนการคลัง
ส่วนงานพัสดุ
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสองชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมออมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กิจกรรมหยอดทรายอะเบท และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรึไข้เลือดออก กรณีเกิดเคสไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 17 หมู่บ้าน โรงเรียน 8 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ วัด,สำนักสงฆ์ 13 แห่ง
วันที่ 6 -12 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสองชั้น ได้ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 15 หมู่บ้าน
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมกลุ่มทอผ้าตำบลสองชั้น การสร้างลายมัดหมี่/การพัฒนาผ้าสำเร็จรูป โดยมีนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด เทศบาลตำบลสองชั้น จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ หมู่ที่ 1 บ้านสองชั้น ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมแม่ เฝ้าระวังลูก เพื่อดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด โดยมีนางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ เทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น มอบหมายให้ นายพรชัย ชัยชาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดย นางเต็มใจ พรหมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสองชั้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติวิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสองชั้น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
เทศบาลตำบลสองชั้น นำโดย นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม วิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น มอบหมายให้ นายธนดล ศรีนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลสองชั้น
สภาเทศบาลตำบลสองชั้น ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตำบลสองชั้น นำโดยนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น มอบบ้านให้กับคนพิการ หมู่ที่ 8 ตำบลสองชั้น ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสองชั้น มอบรถสามล้อมือโยกสำหรับคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และเพิ่มความสามารถทางการเคลื่อนไหวของคนพิการในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 9 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสองชั้น จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลสองชั้น ครั้งที่ 5 โดยให้ผู้สูงอายุได้ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สารกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลสองชั้น
วันที่ 3 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลสองชั้น นำโดย นายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนตำบลสองชั้นที่กักตัวตามมาตรการของรัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสองชั้น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี โดยมีนายพิทยา ยุวดีนิเวศ นายกเทศมนตรีตำบลสองชั้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลสองชั้น
สภาเทศบาลตำบลสองชั้น ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติฯ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสองชั้น จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลสองชั้น ครั้งที่ 4 โดยให้ผู้สูงอายุได้ทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว และน้ำยาซักผ้า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลสองชั้น
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลสองชั้น ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565《วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ》ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 2627 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยายน 2566
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลสองชั้น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.188.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,324,805

รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
กิจการสภา
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
เทศบาลตำบลสองชั้น
ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
Tel : 044-180200   Fax : 044-180201
Email : songchantambon@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.